London - Part I


Moja cesta začala v Mansfielde ( menšie mesto pri Nottinghame), odkiaľ som zvažovala veľa možností ako sa sem dostať. Voľba nakoniec prišla na vlak, keďže bol najlacnejší. Pre tých ktorí teraz namietajú, že autobusom je to lacnejšie musím povedať, ak cestuje v určené časy dá sa kúpiť lístok veľmi lacno a vlaky sú veľmi pohodlné a hlavne oveľa rýchlejšie.

Ak cestujete zo zahraničia tak je určite najrýchlejšie aj najlacnejšie ísť letecky. Zo všetkých letísk sa bez problémov dostanete do centra či už idete vlakom (napr. z Lutonu) alebo autobusom. Ceny záležia od letiska.

Vybrala som sa sem na tri dni, čo si myslím je tak akurát. Samozrejme sa nedá stihnúť všetko vidieť ale väčšinu zvládnete. My sme hľadali, čo najlacnejšie ubytovanie, ktoré sme našli pri King´s Cross stanici a vyšlo nás to pre dvoch 140 libier na 3 noci, kedže ja si potrpím na sprchu na izbe.

My journey began in Mansfield (smaller town near Nottingham), where I considered a lot of options to get here. The  finally choice came on the train as it was the cheapest. For those who now argue that the bus is cheaper, I must say, when traveling at certain times it can be very cheap to buy a ticket and trains are very comfortable and especially much faster.

When you traveling from abroad it is certainly the fastest and cheapest to go by air. Of all the airports you are easily reach the center if you go by train (eg. From Luton) or bus. Price will depend from the airport.

I chose to be here three days, which I think is just right. Of course you can not prosecute all to see but most can handle. We were looking for the cheapest accommodation which we found at King's Cross station and came to us for two 140 pounds for 3 nights, since I enjoy own shower.


Ako veľká fanúšička Harryho Pottera som hneď ako prvé chcela vidieť nástupište 9 3/4 no na môj údiv ma trochu sklamalo, keďže bolo symbolické priamo v čakacej hale aj z obchodíkom v ktorom si môžete zaplatiť za fotku s vozíkom a Hedvigou.

Ďalej sme pokračovali k národnému múzeum, ktoré je zdarma a nájdete tam
veľa expozícií ale za jeden deň to nestihnete prejsť celé. No my sme sa pokúsili aspoň časť z nich prejsť a vidieť egyptskú časť, ktorá ma úplne očarila. Keby sme mali viac času rada by som si to prešla celé, určite to zato stojí.

How big fan of Harry Potter as soon as I first wanted to see Platform 9 3/4 but to my surprise me a bit disappointed as it was symbolic directly in the waiting hall of the shops where you can pay for a photo with trolley and Hedviga.

Next we went to the National Museum, which is free and can be found there
but a lot of exposure but can´t cacht all in one day ( it´s too much there to see) . But we have tried at least some of them and see the Egyptian section which has completely enchanted. If we had more time I would like to see it all, it´s really worth to see.

Potom sme sa krátkou prechádzkou vydali cez čínsku štvrť, ktorá ma celkom zaujala až na tú nie veľmi lákavú vôňu, ale všetci si tu už na to zvykli.

Then we went short walk through Chinatown that has quite interested except for the smell is not very appealing but everyone here has got used to it.

 Piccadily cirkus bol ďalšou zastávkou (kde sme si jednoducho museli spraviť fotku). a potom prišli na rad klasické pamiatky ako je Buckinghamský palác pri ktorom sme akurát stihli aj výmenu stráži,a bol oveľa väčší ako som si ho predstavovala. 

Piccadilly Circus was the next stop (where we just had to take a picture). and then came the classic sights such as Buckingham Palace, where we just managed the changing of the guard, and was much bigger than I imagine them.

Náš deň sme ukončili návštevou národnej galérie, ktorá je tiež úplne zadarmo, a pre nadšencov umenia je tu naozaj toho neúrekom k videniu, ale každý si tu vie nájsť svoje.

We ended our day visiting the National Gallery, which is also completely free, and for art enthusiasts, there is a lot to see, but everyone here can find something they will like it.

A keďže sme toho v Londýne stihli veľmi veľa vidieť, viac vám poviem v nasledujúcom článku.

And since we managed that in London very much to see, I'll tell you more in the following post.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Instagram